Beleid

Op deze pagina vind je informatie over het opstellen van een taalbeleidsplan en de uitvoering daarvan in de praktijk. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van casussen uit de praktijk. Daarnaast vind je hier de landelijke kaders en handreikingen, zoals de examenprogramma's, referentieniveaus en handreiking schoolexamens vmbo.

Landelijk beleid

Website ter ondersteuning bij het checken en ontwerpen van het onderwijsprogramma.

Website met informatie over de referentieniveaus taal en rekenen.

Informatie over het ontwikkelen en inrichten van het schoolexamen Nederlands voor het vmbo.

Schoolbeleid

Werken aan taal- en leesbeleid door middel van tien stappen.

Rapport waarin de leesontwikkeling van 0-20 jaar wordt besproken.

Het effectief begeleiden van dyslectische leerlingen in het vo.

Zelfevaluatie-instrument dat inzichten biedt om de begeleiding van leerlingen met lees-, en spellingsproblemen te verbeteren.

Acht bevindingen over lezen in het voortgezet onderwijs.

Informatie en materialen voor leesbevordering en informatievaardigheden voor het onderwijs.

Schoolbeleid: inspirerende praktijken

Een interview met Sophie Nab, coördinator onderwijsondersteuning.

Een interview met mediathecaris Joke Boonstra.