Taalgericht de vakken in!

Brochure met achtergronden bij dertien lessenseries.

Auteur(s)

Maaike Hajer Elsbeth van der Laan Theun Meestringa

Samenvatting

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs heeft door middel van het project 'Taalgericht de vakken in' dertien lessenseries ontwikkeld voor verschillende vakgebieden. Kenmerken van taalgericht vakonderwijs - context, interactie en taalsteun - worden besproken. Daarbij moet opgemerkt worden dat de manier waarop dit gebeurt kan verschillen per vakgebied.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

 • Maak taalgericht vakonderwijs onderdeel van het taalbeleid van de school.
 • Zorg voor samenwerking tussen vakdocenten, taaldocenten, vak- en taalexperts. Ga met elkaar na welke verschillende tekstsoorten er gevraagd worden in de verschillende vakken en stem af in instructie.
 • Laat vakdocenten en docenten Nederlands samen lesgeven.

Op groeps-/klasniveau

 • Breng de taaldidactiek op subtiele wijze in, in de didactiek van de verschillende vakken.
 • Streef vaktaaldoelen na bij andere vakken. Zo kunnen leerlingen de kennis die ze al hebben van taal verbinden met spreken en schrijven in vakspecifieke contexten.
 • Hanteer in de vaklessen de principes: taalsteun, context en interactie.
 • Denk bij het ontwerpen van taalgerichte vaklessen na over de begrippen, relaties tussen begrippen en taal-denkrelaties die je centraal wilt stellen.
 • Formuleer vakspecifieke doelen en besteed daarnaast expliciet aandacht aan (vak)taalvaardigheidsdoelen.
 • Bied kernbegrippen in een rijke context aan en niet als los te leren woorden.
 • Laat leerlingen kernbegrippen actief gebruiken door ze te laten praten en schrijven.
 • Stimuleer de taalontwikkeling door feedback op de taalproductie van leerlingen te geven. (taalsteun).
 • Doe hardop denkend voor hoe je zelf een leestaak uitvoert en welke taal daarbij nodig is.
 • Bied tijdens de les leeractiviteiten aan waarin leerlingen kunnen laten zien dat ze naast de inhoud ook de vaktaal in woord en geschrift beheersen.

Literatuurverwijzing

Hajer, M., Laan, E. van der & Meestringa, T. (2010). Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij 13 lessenseries. Enschede: SLO.